Institucije

 

Središnji državni portal

Kako bi olakšali pristup informacijama izvršne vlasti, uspostavljeno je centralno internetsko rješenje za informacije – Središnji državni portal. Cilj je na jednom mjestu, nedvosmisleno, jednostavno i moderno prezentirati strukturu, funkciju i ulogu svih tijela državne uprave. Između ostaloga, ovdje možete dobiti informacije o tome gdje prijaviti sve oblike korupcije.

Središnji državni portal

 

 

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, gdje možete doznati osnovne informacije o oblicima korupcije, kao i ostale korisne linkove.

Antikorupcija

 

 

MUP

Ministarstvo unutarnjih poslova, svjesno svoje odgovornosti u suzbijanju korupcije, ali svjesno i iznimno važne uloge ostalih segmenata društva i građana, nastoji dati odgovarajući značaj i poduzeti odlučne korake na suzbijanju ovakvih kaznenih djela. Stoga se pozivaju građani  da se pridruže u tom nastojanju.

MUP.HR

 

 

USKOK

USKOK je skraćeni naziv za Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Ured je posebno državno odvjetništvo, specijalizirano za progon korupcije i organiziranog kriminaliteta, sa sjedištem u Zagrebu, a nadležan je za područje cijele Republike Hrvatske.

USKOK

 

 

Državni ured za središnju javnu nabavu

Državni ured za središnju javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na središnju javnu nabavu za središnja tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured Predsjednika Republike Hrvatske.

SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

 

 

DKOM

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Državna komisija u žalbenom postupku odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka kao pojedinačnih akata donesenih u navedenim postupcima.

 

DKOM.HR

 

 

Pučka pravobraniteljica

Pučkoj pravobraniteljici može se obratiti svatko tko smatra da su nezakonitim ili nepravilnim radom državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava i slobode te ukoliko smatra da je diskriminiran.

 

Pučka pravobraniteljica

 

 

Povjerenik za informiranje

Povjerenik za informiranje neovisno je tijelo kojeg bira Hrvatski sabor na vrijeme od pet (5) godina, sa zadatkom zaštite, praćenja i promocije prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Institucija Povjerenika za informiranje utemeljena je Zakonom o pravu na pristup informacijama iz 2013. godine. Povjerenik je u svom radu samostalan i neovisan te je za svoj rad odgovoran Hrvatskom saboru. Korisnici mogu zatražiti bilo koju informaciju koju tijelo javne vlasti posjeduje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Pristup informacijama

 

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nadležno je između ostaloga za pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome da li određeno djelovanje ili propust dužnosnika predstavlja povredu odredbi Zakona, davanje mišljenja na zahtjev dužnosnika kada su u dvojbi je li neko njihovo ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti…

 

Sukob interesa

 

 

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo je neovisno tijelo nadležno za promicanje etičkih načela u državnoj službi, a imenuje ga Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.

 

Etičko povjerenstvo

 

 

Institut za javnu upravu

Institut za javnu upravu udruga je građana osnovana 1997. godine s ciljem promicanja i unapređenja javne uprave u Hrvatskoj, te stvaranja uvjeta za razvoj suvremene uprave u skladu s europskim standardima, koja doprinosi razvoju gospodarstva i drugih dijelova društvenog života. U svome radu, Institut se zalaže za povećanje djelotvornosti uprave i dosljednije djelovanje pravne države, potiče znanstveno i stručno usavršavanje djelatnika u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne uprave i samouprave, javnim ustanovama i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima, i općenito djeluje na unapređenju upravne struke i znanosti.

 

IJU.HR

 

Državna škola za javnu upravu

Državna škola za javnu upravu je javna ustanova čija je djelatnost stručno osposobljavanje državnih službenika, kao i izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u suradnji s nacionalnim savezom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te u pravnim osobama s javnim ovlastima.

 

DSJU.HR

 

 

Transparency International Hrvatska

Transparency International je nevladina organizacija posvećena povećavanju odgovornosti i suzbijanju nacionalne i međunarodne korupcije. To je jedina globalna, neprofitna i politički nestranačka udruga čije je djelovanje usmjereno na suzbijanje korupcije i njenih posljedica.

 

Transparency.hr

 

 

 

Transparency International

Transparency International međunarodna je nevladina organizacija sa sjedištem u Berlinu. Bavi se suzbijanjem i istraživanjem korupcije. Transparency International 1993. je osnovao Peter Eugen, bivši direktor Svjetske banke za istočnu Afriku.

Transparency Inetrnational

 

 

 

Council of Europe (Vijeće Europe)

je  međunarodna organizacija 47 država članica šire europske regije, čiji su glavni zadaci jačanje demokracije, zaštite ljudskih prava i pravne države na europskom kontinentu. Najveći doseg Vijeća Europe ogleda se u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, potpisanoj 1950. godine, i koja služi kao osnovni pravni dokument Europskom sudu za ljudska prava. Sjedište Vijeća Europe je u Strasbourgu na francusko-njemačkoj granici. Prvotno sjedište je bilo u palači strasburškog sveučilišta, dok se sad nalazi u Palais de l’Europe (Palača Europe). Članstvo u Vijeću Europe otvoreno je svim europskim demokratskim državama koje su prihvatile načelo vladavine prava i koje jamče temeljna ljudska prava i slobode svojim građanima. Vijeće Europe ne treba miješati s Vijećem Europske unije ili Europskim vijećem, koji su pak tijela Europske unije. Vijeće Europe je samostalna međunarodna organizacija odvojena od Europske unije.

COE

 

 

 

GRECO ( Group of States against corruption) 

je osnovalo Vijeće Europe 1999. godine s ciljem nadgledanja, prevencije i borbe protiv korupcije

GRECO

 

 

 

OECD – The Organisation for Economic Co-operation and Development

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) osnovana je 1947. godine, mada je službeno uspostavljena 30. rujna 1961. godine, kada je stupila na snagu nova Konvencija o OECD-u. OECD je jedinstven forum, međuvladina organizacija u kojoj vlade više od 30 tržišnih demokracija rade zajedno na rješavanju gospodarskih, društvenih i upravljačkih izazova globalizacije kao i na iskorištavanju vlastitih mogućnosti. Države članice OECD-a su: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Čile, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Izrael, Italija, Japan, Koreja, Luksemburg, Meksiko, Nizozemska, Novi Zeland , Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države.

OECD zajedno okuplja vlade zemalja iz cijeloga svijeta koje se zalažu za demokraciju i tržišno gospodarstvo, kako bi se podržao ekonomski rast, povećala zaposlenost, podigao životni standard, održala financijska stabilnosti, pomogao ekonomski razvoj drugih zemalja te da bi se pridonijelo rastu svjetske trgovine. Pod održivim gospodarskim rastom OECD podrazumijeva rast koji predstavlja ravnotežu između ekonomskih, socijalnih pitanja i pitanja okoliša.

OECD

 

 

 

OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude)  – Europski ured za borbu protiv prijevara

osnovan je 1999. godine kako bi zaštitio financijske interese Europske unije i osigurao najbolje moguće korištenje resursa Europske unije, borio se protiv prijevara, korupcije i bilo koje druge nezakonite aktivnosti, uključujući loše postupanje unutar europskih ustanova s financijskim posljedicama. OLAF djeluje kao nezavisna služba za provođenje istražnih postupaka unutar Europske komisije.

OLAF

 

 

 

 

EPAC ( European Partners Against Corruption)

je neovisna, neformalna, apololitična mreža operativnih tijela za kontrolu rada policije i operativnih antikorupcijskih organa  država članica EU i Savjeta Europe, zaduženih za neovisnu kontrolu rada policije i preventivnu borbu protiv korupcije

EPAC