Dokumenti

Korupcija i klijentelizam na lokalnoj razini

je brošura nastala na temelju intervjua s lokalnim dužnosnicima, službenicima i ostalim dionicima, kao i pregleda ključnih dokumenata preko kojih smo analizirali najčešće koruptivne prakse na lokalnoj razini, njihove uzroke te načine njihove prevencije i smanjivanja.

Brošura

Zakon o sprječavanju sukoba interesa

Ovim se Zakonom uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, uređuju se obveznici postupanja prema odredbama ovog Zakona, obveza podnošenja i sadržaj izvješća o imovinskom stanju, postupak provjere podataka iz tih izvješća, trajanje obveza iz ovog Zakona, izbor, sastav i nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Sprječavanje sukoba interesa

OECD smjernice za korporativno upravljanje poduzećima

Konvencija o borbi protiv podmićivanja stranih javnih dužnosnika u međunarodnim poslovnim transakcijama i povezani dokumenti,
OECD Convention

Sporazum o osnivanju skupine država za borbu protiv korupcije

Zakon o pravu na pristup informacijama

Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Pravo na pristup informacijama

Zakon o javnoj nabavi

kojim se uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.

Javna nabava